9. Hukuk Dairesi 2014/31714 E. , 2016/3991 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan … ile …. avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı belediyede diğer alt işverenlere bağlı olarak çalıştığını, son olarak … tarafından iş akdine son verildiğini beyan ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil, yıllık izin, hafta tatili ücretleri alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Belediye vekili; davacı ile aralarında iş akdi bulunmadığını, kendi elemanları olmadığını, güvenlik işinin ihale ile alındığını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Davalı …. vekili; esas işverenin davalı belediye olduğunu, müvekkili şirketin belediyenin açmış olduğu ihaleyi kazandığını, davacının daha önceden bu işyerinde çalışmakta olduğunu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Davalı ….. davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yargılama sonunda toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı …. hakkında açılan davanın feragat nedeniyle reddine, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığının ispatlanmadığı davacının diğer davalılar … ile …..’nden bir kısım işçilik alacakları bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili ile davalılar … ve ……… vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalılar … ve …. tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı dava dilekçesinde 50 TL yıllık izin ücreti alacağı talep etmiş, 19.11.2012 harç tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 2.551,38 TL’ye çıkarmıştır. Mahkemece bu alacak hakkında hüküm kurulmamış, karar gerekçesinde iş ve duruşma nedeniyle zuhulen bu talep yönünden hüküm tesis edilemediği belirtilmiştir. Davacının yıllık izin ücreti talebi hakkında olumlu-olumsuz karar verilmemesi hukuka aykırıdır.
3- Davacı son olarak asıl işveren davalı … ile son alt işveren davalı ….. … de sorumlu olduğundan fazla çalışma ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücretleri alacaklarının tümünün asıl işveren Belediye ile son alt işveren ….den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi gerekirken son alt işveren …..’nin bu şirkette çalışılan süre ile sorumlu tutulması hatalı olup

, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.