DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DANIŞTAY KARARI

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2013/4526 E.  ,  2016/3551 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/4526 Karar No : 2016/3551 Temyiz Eden (Davacılar) :1 İstemin Özeti : Isparta İdare Mahkemesi’nin 24/10/2011 tarih ve E:2008/547; K:2011/970 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması Daha fazla okuyunDOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DANIŞTAY KARARI[…]

MALPRAKTİS NEDİR?

Malpraktis; doktor, hastane ve diğer sağlık çalışanlarının yanlış sağlık uygulamalarıdır. Kısaca, halk arasındaki deyimiyle doktor hatasıdır. Malpraktis(Malpractice) “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” (Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, md.13). Dünya Tabipler Birliğine göre de, malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya Daha fazla okuyunMALPRAKTİS NEDİR?[…]

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizde her geçen gün sayısı artan trafik kazaları nedeniyle birçok insan maddi kayıplara uğramakta, bedensel bütünlüğüne gelen zarar nedeniyle de manevi zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukların bir nebze giderilmesi amacıyla hukukumuz zarar görenlerin ya da vefata edenlerin yakınlarının maddi ve manevi tazminat davası açılabileceğini öngörmüştür. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA ; Ölen kişinin yakınları ölen kişinin desteğinden yoksun Daha fazla okuyunTRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI[…]

TRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT- YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas : 2013/15620 Karar : 2015/3896 Tarih : 05.03.2015 TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT Özet: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Manevi tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi Daha fazla okuyunTRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT- YARGITAY KARARLARI[…]