ANLAŞMALI BOŞANMA SONUCUNDA VERİLEN KARAR NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Mahkemece karar verildikten sonra gerekçeli karar yazılarak taraflara yani size ve eşinize tebliğ edilecektir. Tebliğden itibaren 15 gün geçmesi ve temyiz edilmemesi üzerine boşanma kararı kesinleşmiş olur. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra her iki taraf da mahkemeye temyizden feragat dilekçesi verirse, feragat tarihinden itibaren karar kesinleşecek ve temyiz süresinin beklenmesine gerek kalmayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BARIŞÇIL YOLU: ARABULUCULUK

Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıkların, yeni, kolay, barışçıl bir çözüm yolu olarak artık hayatımıza girdi. Ancak insanlarımız arabuluculuğun ne olduğu, nasıl işlediği daha doğrusu uyuşmazlıkların nasıl bu yolla çözüme ulaşabileceği, yapılacak anlaşmaların geçerliliği konusunda hala tam olarak bilgi sahibi değiller. Yeni bir sistem olması nedeni ile çoğu soru ve sorunla başşbaşa kalınabiliyor.Ancak bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki, Daha fazla okuyunUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BARIŞÇIL YOLU: ARABULUCULUK[…]

DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DANIŞTAY KARARI

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2013/4526 E.  ,  2016/3551 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/4526 Karar No : 2016/3551 Temyiz Eden (Davacılar) :1 İstemin Özeti : Isparta İdare Mahkemesi’nin 24/10/2011 tarih ve E:2008/547; K:2011/970 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması Daha fazla okuyunDOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DANIŞTAY KARARI[…]

MALPRAKTİS NEDİR?

Malpraktis; doktor, hastane ve diğer sağlık çalışanlarının yanlış sağlık uygulamalarıdır. Kısaca, halk arasındaki deyimiyle doktor hatasıdır. Malpraktis(Malpractice) “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” (Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, md.13). Dünya Tabipler Birliğine göre de, malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya Daha fazla okuyunMALPRAKTİS NEDİR?[…]

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

TANIMA VE TENFİZ DAVASI NE DEMEKTİR? Tanıma davası, yabancı bir mahkemede verilmiş olan mahkeme kararının Türkiye’de geçerlilik kazanabilmesi için, Türk Mahkemelerinde açılan davadır. Yabancı mahkemece verilen kararın cialis uk , Türkiye de geçerli sayılabilmesi için Türk Mahkemelerinde bu davayı açmak gerekecektir. Bunun sebebi, her ülkenin kendi hukukunu uygulama hakkında sahip olmasıdır. Tenfiz davası ise, yabancı Daha fazla okuyunTANIMA VE TENFİZ DAVALARI[…]

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizde her geçen gün sayısı artan trafik kazaları nedeniyle birçok insan maddi kayıplara uğramakta, bedensel bütünlüğüne gelen zarar nedeniyle de manevi zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukların bir nebze giderilmesi amacıyla hukukumuz zarar görenlerin ya da vefata edenlerin yakınlarının maddi ve manevi tazminat davası açılabileceğini öngörmüştür. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA ; Ölen kişinin yakınları ölen kişinin desteğinden yoksun Daha fazla okuyunTRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI[…]

4. Hukuk Dairesi 2016/16434 E. , 2017/1023 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

4. Hukuk Dairesi 2016/16434 E. , 2017/1023 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … 141. Şube Şefliğine İzafeten Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine 04/10/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/05/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi Daha fazla okuyun4. Hukuk Dairesi 2016/16434 E. , 2017/1023 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

17. Hukuk Dairesi 2016/18792 E. , 2017/306 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

17. Hukuk Dairesi 2016/18792 E. , 2017/306 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacılar vekili, müvekkillerinin desteğinin davalıya trafik sigortalı Daha fazla okuyun17. Hukuk Dairesi 2016/18792 E. , 2017/306 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

21. Hukuk Dairesi 2016/15189 E. , 2017/2497 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

21. Hukuk Dairesi 2016/15189 E. , 2017/2497 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, murisinin meslek hastalığı sonucu ölümünden doğan maddi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar Daha fazla okuyun21. Hukuk Dairesi 2016/15189 E. , 2017/2497 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı … vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı vekili, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu, feshin de geçersiz yapıldığını belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, Daha fazla okuyun7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]