DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DANIŞTAY KARARI

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2013/4526 E.  ,  2016/3551 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/4526 Karar No : 2016/3551 Temyiz Eden (Davacılar) :1 İstemin Özeti : Isparta İdare Mahkemesi’nin 24/10/2011 tarih ve E:2008/547; K:2011/970 sayılı kararının usul ve hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması Daha fazla okuyunDOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DANIŞTAY KARARI[…]