20. Hukuk Dairesi 2016/2396 E. , 2016/2287 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.
Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından sunulan 30.03.2015 tarihli dilekçe ile özetle; “…hâkimin hukuka aykırı kararlar tesis etmesi, tanıkların isim ve adreslerini dava dilekçesi ile usûle uygun ve süresinde bildirmelerine rağmen

Buy Kamagra UK

, yasal dayanak belirtilmeden tanık sayısının sınırlandırılarak hukukî dinlenilme, adil yargılanma savunma ve ispat hakkının kısıtlanması, davacıları hizmet tespiti davası açmaya zorlaması, basit yargılama usûlüne tâbi ve seri olarak görülen işçilik alacağı davasında kanuna aykırı bir şekilde 14 ay sonrasına duruşma günü vermesi, 02.03.2014 tarihli ara karardan dönülmesi talebini gerekçe göstermeden reddetmesi, tanıkların tamamının dinlenmemesi, dinlenen tanıkların ise çalışma süresi yönünden yeniden dinlenmesi talebinden vazgeçip vazgeçmeme ve SGK kayıtlarına göre kabul etme durumuna göre ara karardan dönüleceğinin söylenmesi nedenleri ile tarafsız ve objektif yargılama yürütmediği yönünde şüphe oluştuğu…” gerekçeleri ile reddi hâkim talebinde bulunmuştur
Reddedilen hâkim tarafından, talebin reddi gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine, disiplin para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına ilişkin verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hâkimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 25/02/2016 gününde oy birliği ile karar verildi.