22. Hukuk Dairesi 2015/27062 E. , 2016/3685 K. “İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Y A R G I T A Y K A R A R I

Bir kısım işçilik alacaklarının ödetilmesi istemi ile açılan davada mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar, davalı ve davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiş ve dosya temyiz incelemesi için dairemize gönderilmiştir.
Davacı vekili 09.02.2016 tarihli dilekçesi ile davadan ve temyizden feragat ettiğini bildirmiştir.
06.08.2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 215. maddesinde “Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hakim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.
Anılan sebeple

buy-levitra-usa.com

, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan davadan feragat beyanının mahkemece değerlendirilip karara bağlanması için dosyanın mahkemesine iadesine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeple, dava dosyasının MAHKEMESİNE İADESİNE, 15.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.