20. Hukuk Dairesi 2015/16833 E. , 2016/2417 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

İşçi alacaklarının tahsili istemine ilişkin davada Bakırköy 13. İş Mahkemesi ve İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Dava, işçilik alacaklarının davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
Bakırköy 13. İş Mahkemesince, davalı şirket hakkında iflas kararı verildiğinden, davanın sıra cetveline itiraz olarak değerlendirilmesi gerektiği ve asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, iflas kararının kesinleşmediği ve davaya iş mahkemesince devam edilmesi gerektiğinden bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
İİK’nın 194. maddesinde, iflas açılması ile kural olarak müflisin taraf olduğu hukuk davalarının duracağı ve ancak ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam olunabileceği hususu düzenlenmiştir. İkinci alacaklılar toplantısında dava konusu alacağın masaya kabul edilmemesi halinde davaya kayıt kabul davası olarak devam edilerek bir karar verilmesi gerekir.
Dosya kapsamından, İstanbul 26. Asliye Ticaret Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve …/… Esas – …/… Karar sayılı kararı ile davalı şirketin iflasına karar verildiği

, kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 26/11/2012 tarih ve …/… – … sayılı ilâmı ile eksik incelemeye dayalı hüküm kurulduğu gerekçesiyle anılan iflasın açılmasına dair kararın bozulduğu, bu şekilde iflasın kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, davalı hakkında verilen iflas kararı kesinleşmediğinden, uyuşmazlığın Bakırköy 13. İş Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 13. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 29.02.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.