MEVSİMLİK İŞÇİ- YILLIK İZİN ÜCRETİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/5773
K. 2009/28807
T. 23.10.2009
• İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Bekçi Olarak Çalışan Davacı – İlk Çalışma Döneminin Mevsimlik İş Olarak
Kabul Edilmesi 11 Ayı Aşan İkinci Dönemi İçin Alacak Hesabı Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
• MEVSİMLİK ÇALIŞMA ( Bekçi Olarak Çalışan Davacının Bir Dönem 4-5-6-7-8-Ay Civarında Çalıştığı –
Bu Dönemin Mevsimlik İş Olarak Kabul Edilerek İzin Ücreti Hesabına Dahil Edilemeyeceği )
• BEKÇİNİN İZİN ÜCRETİ TALEBİ ( 4-5-6-7-8-Ay Civarında Çalıştığı Dönemin Mevsimlik İş Olarak
Kabul Edileceği – 11 Ayı Aşan İkinci Dönemi İçin İzin Ücreti Alacağının Hesaplanacağı )
4857/m. 53, 57
ÖZET : Davacı işyerinde bekçi olarak çalıştığı, izin ücreti alacağının ödenmediğini belirtmiştir. Tüm
çalışma sürelerine bakıldığında mevsimlik işlerde bir dönem 4-5-6-7-8-ay civarında çalışmasının
bulunduğu daha sonra bu çalışma süresinin 11 ay ve üzerine çıktığı anlaşılmaktadır. Yapılan işin
niteliği dikkate alındığında davacının ilk çalışma dönemi mevsimlik iş olarak kabul edilmeli ve izin
ücreti hesabına dahil edilmemelidir. Davalının da kabulü de dikkate alınarak 11 ayı aşan ikinci
çalışma dönemi için izin ücreti alacağı hesabı yapılarak sonuca gidilmelidir.
DAVA : Davacı

generic levitra

, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi
M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü:
KARAR : Davacı; davalı iş yerinde çalıştığını izin ücreti alacağının ödenmediğini belirtmiştir.
Davalı; davacının çalışmalarının bir bölümünün mevsimlik iş olduğunu, davacının bu dönemlerde
mevsimlik işçi olarak çalıştığını anılan dönem için izin ücreti alacağının bulunmadığını savunmuştur.
Mahkemece; davacının davalı işyerinde bekçi olarak çalıştığı, işin niteliği itibarıyla mevsimlik iş olmadığı gerekçesi ile isteğin kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği özellikle aynı işveren hakkında verilen emsal Daire ve Hukuk Genel Kurulu kararlarına
göre davacının tüm çalışma sürelerine bakıldığında mevsimlik işlerde bir dönem 4-5-6-7-8-ay
civarında çalışmasının bulunduğu daha sonra bu çalışma süresinin 11 ay ve üzerine çıktığı
anlaşılmaktadır.
Yapılan işin niteliği dikkate alındığında davacının ilk çalışma dönemi mevsimlik iş olarak kabul edilmeli
ve izin ücreti hesabına dahil edilmemelidir. Davalının da kabulü de dikkate alınarak 11 ayı aşan ikinci
çalışma dönemi için izin ücreti alacağı hesabı yapılarak sonuca gidilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının
istek halinde ilgiliye iadesine, 23.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.