EVLENEN KADIN İŞÇİ- KIDEM TAZMİNATI

YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2007/14430
Karar Numarası: 2008/8214
Karar Tarihi: 11.04.2008
1475 s. Mülga
İşK/14
ÖZETİ: Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini kendi arzusu ile sona
erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödenir. Somut olayda davacı evlendiği eşinin işinin başka bir ilde
olması nedeni ile evlenerek bu şehre yerleştiğini ifade etmektedir. Bu durum da il değişikliğinin
sebebi evlilikten kaynaklanmaktadır. İl değişikliğinin ve feshin başka nedene dayandığı da iddia
edilmemiştir. Böyle olunca davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde hüküm
kurulması hatalıdır.
DAVA: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi
Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı kadının 02.08.2003 tarihinde evlendiği ve 21.08.2003 tarihinde işverene verdiği dilekçe ile il
değişikliği nedeni ile işinden ayrıldığını belirttiği uyuşmazlık konusu değildir.
Mahkemece davacının kıdem tazminatı isteğinin; dilekçesinde evlilik nedeni ile fesih sebebi
gösterilmediği gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.
1475 Sayılı İş Yasasının 14. maddesinde kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş
sözleşmesini kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödeneceği kuralına yer
verilmiştir. Somut olayda davacı evlendiği eşinin işinin başka bir ilde olması nedeni ile evlenerek bu
şehre yerleştiğini ifade etmektedir. Bu durum da İl değişikliğinin sebebi evlilikten kaynaklanmaktadır.
İl değişikliğinin ve feshin başka nedene dayandığı da iddia edilmemiştir.
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre fesih nedeni dava dilekçesin de açıklattırılabilmekte ve gerçek
nedenin varlığı mahkemece belirlenmektedir.
Böyle olunca davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde hüküm kurulması
hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA

Buy Nolvadex UK

, peşin alınan temyiz harcının
istek halinde ilgiliye iadesine, 11.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.