8. Hukuk Dairesi 2016/3271 E. , 2016/4443 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tapusuz Taşınmaz Tescili
DOSYANIN DAİREYE GELİŞ TARİHİ: 25.02.2016

K A R A R

Mahkeme tarafından yapılan nitelendirmeden de anlaşılacağı üzere taraflar arasındaki uyuşmazlık

, 1974 yılında yapılan tapulama çalışmalarında tespit dışı bırakılan ve hakkında tutanak düzenlenmeyen dava konusu taşınmazın satın alma, eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetliğe dayanılarak davacı adına tescil isteğine ilişkin bulunduğuna, sınırdaki orman nedeniyle taşınmazın orman niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi açısından orman mühendisi bilirkişi incelemesi yapılarak rapor alındığına, taşınmazın sınırında mahkeme kararı ile oluşan … parselin de Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin temyiz incelemesinden geçerek tapuya tescil edildiği anlaşıldığına göre, … vekilinin temyizinde bu hususa işaret edildiği, aynı yerden gelen dosyalarda içtihat birliğinin sağlanması gerektiği de gözetilerek Yargıtay Kanunu 14. maddesi uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 19.01.2015 tarih 2015/8 sayılı Kararı ile hazırlanıp, 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca, hükme yöneltilen temyiz itirazlarının incelenmesi Yargıtay (20.) Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir. 11 Nisan 2015 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6644 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik 2797 Sayılı Kanun’un 60. maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca dosyanın görevli daireyi belirlemek üzere HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULUNA GÖNDERİLMESİNE, 11.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.