20. Hukuk Dairesi 2017/5043 E. , 2017/2180 K.- iş kazası tazminat

20. Hukuk Dairesi 2017/5043 E. , 2017/2180 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada … 20. Asliye Ticaret ile … 21. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, trafik kazası nedeniyle sigortalıya ödenen tazminatın rücuan tahsili amacıyla yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
… 20. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın haksız fiil sonrası oluştuğu ileri sürülen hasar sebebiyle hak sahibine sigorta şirketi tarafından ödenen tazminatın olaya sebebiyet veren davalıya rücuan tahsiline ilişkin açılmış rücuan tazminat davası olduğu anlaşılmış olmakla, 6102 sayılı TTK 4 ve 5. maddelerinde ticari nitelikteki davaların sayıldığı ve haksız fiil sebebiyle buna sebebiyet verene karşı açılan rücuan tazminat davası ticari nitelikte bir dava olmayıp davaya bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
… 21. Asliye Hukuk Mahkemesi ise dava, 6102 sayılı TTK’nın 1472. maddesi uyarınca sigorta şirketi tarafından sigortalısına ödenen tazminatın haksız fiile sebebiyet veren davalı şirketten rücuan tahsili istemine ilişkindir. Davacı … şirketinin sigortalısının …Nakliyat İnşaat Taahhüt San ve Tic. Ltd. Şti. olduğu

, sigortalı şirketin taşımacılık işi ile uğraştığı, … poliçe numarasıyla davacı şirkete 15/02/2011-15/02/2012 tarihleri arası sigortalı olduğu anlaşılmıştır. Davacı sigortalısı ve davalı tacirdir. 6102 sayılı TTK’nın 3. maddesinde bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari işlerden olduğu, 4. maddede her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davalarının, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bu kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sayılacağı, 5. maddede ise asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemesi arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu düzenlenmiş olup davanın ticari dava niteliğinde olduğu, davaya bakma görevinin ticaret mahkemelerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Dosya kapsamında, davacı vekili, davalının yüklenici sıfatı ile yaptığı yol inşaatında gerekli tedbirleri almamasından dolayı müvekkil şirket nezdinde … no’lu sigorta poliçesi ile sigortalı … plakalı vasıtanın 14/01/2012 tarihinde hasara uğradığını, kaza sonucu sigortalı vasıtada meydana gelen hasar için 27/06/2012 tarihinde 3.813,00.-TL sigortalıya ödeme yapıldığını, davalının olayda % 50 kusuru bulunduğundan 1.906,50.-TL asıl alacak ve 469,48.-TL işlemiş faiz alacağı için davalı aleyhine … 18. İcra Müdürlüğünün 2013/17767 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, davalının borca itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun, 3 Temmuz 1944 tarih ve 5746 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 22.3.1944 tarih ve 37 E. – 9 K. sayılı kararında bu husus “sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Bu dava, aynen sigortalı kimsenin
sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibidir. Sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hak sigortacının halefiyet hakkına dayanan rücu davası için de söz konusudur” şeklinde vurgulanmaktadır.
Somut olayda, uyuşmazlık, 6102 sayılı TTK’nın 1472. (6762 sayılı TTK’nın 1301) maddesi uyarınca sigorta şirketi tarafından sigortalısına ödenen tazminatın haksız fiile (trafik kazasına) sebebiyet veren davalıdan rücuan tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali isteminden kaynaklanmaktadır. Davanın halefiyete dayanılarak açılması, davalının ve dava dışı sigortalının da tacir olmasına göre ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … 20. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/03/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.