2. Hukuk Dairesi 2015/24841 E. , 2016/2459 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı dava dilekçesinde, davacı vekili ise son duruşmada yargılama gideri ve vekalet ücreti talep ettiklerini bildirdikleri halde mahkemenin gerekçeli kararında davacı tarafın yargılama gideri ve vekalet ücreti istemediğini beyan ettiğinden bahisle davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına ve yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyize konu hükmün yukarıda gösterilen sebeple yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2016 (Pzt.)